Algemene voorwaarden V-Nails & Feet

Artikel 1 - Definities

- In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij
uitdrukkelijk anders is aangegeven:
° Consument: natuurlijk persoon die (niet) handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf
° koper: de consument die een overeenkomst (op afstand) aangaat met de verkoper
° Bedrijf: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf
° Aanbod: ieder schriftelijk aanbod aan koper tot het leveren van producten door V-Nails & Feet

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

V-Nails & Feet
Postadres gevestigd te: Snapperstraat 11 - 3511 Kuringen.
E-mailadres: info@vnails-feet.be
BTW nr: BE0695.616.197

Artikel 3 - Toepasselijkheid

° Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van V-Nails & Feet en iedere overeenkomst tussen V-Nails & Feeten de koper en op elk product dat door V-Nails & Feet wordt aangeboden. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met V-Nails & Feet voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
° Voordat een overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, krijgt koper de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal V-Nails & Feet aan koper aangeven op welke wijze koper de algemene voorwaarden kan inzien, welke in elk geval op de website van V-Nails & Feet zijn gepubliceerd, zodat koper deze algemene voorwaarden eenvoudig kan opslaan op een duurzame gegevensdrager. 
° Afwijking van deze algemene voorwaarden is in beginsel niet mogelijk. De toepasselijkheid van eventuele (andere) algemene of (inkoop)voorwaarden van koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Op alle met V-Nails & Feet overeengekomen opdrachten zijn slechts de algemene voorwaarden van V-Nails & Feet van toepassing. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden als dit expliciet en schriftelijk met V-Nails & Feet is overeengekomen.
° Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolg overeenkomsten met de koper
° Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
° Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden , diene beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden

Artikel 4 - Het aanbod

° Alle door V-Nails & Feet gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
° Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van het aangeboden product. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd zodat de koper in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod kunnen V-Nails & Feet niet binden. De afbeeldingen en specifieke gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst (op afstand). V-Nails & Feet kan niet garanderen dat de kleuren in de afbeelding exact overeenkomen met de echte kleuren van het product.
° Levertijden op de website van V-Nails & Feet zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
° Een samengestelde prijsopgave verplicht V-Nails & Feet niet tot levering van een deel van de in de aanbieding begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
° In beginsel worden er geen aanbiedingen gedaan. Indien en voor zover sprake is van een aanbieding geldt dit niet automatisch voor nabestellingen. Aanbiedingen zijn slechts geldig tot de voorraad strekt, en vervolgens het op-is-op-principe zoals aangegeven in het aanbod.

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

° De overeenkomst komt tot stand op het moment dat koper een aanbod van V-Nails & Feet heeft aanvaard door het betreffende product te betalen.
° Een aanbod kan door V-Nails & Feet via de webshop gedaan worden.
° Indien koper het aanbod heeft aanvaard door een overeenkomst te sluiten met V-Nails & Feet, zal V-Nails & Feet de overeenkomst met koper schriftelijk per e-mail bevestigen.
° V-Nails & Feet in niet gehouden aan een aanbod dien koper redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan koper geen rechten ontlenen.
° Afspraken  of overeenkomsten kunnen slechts aangegaan worden door bevoegde personeelsleden, te werk gestelde of ingehuurde personen van V-Nails & Feet die vertegenwoordigingsbevoegd zijn en beschikken over  een schriftelijk volmacht.
° Consumenten kunnen binnen de 14 dagen herroeping doen gelden. Het herroepingsplicht is uitgesloten indien koper een bedrijf betreft.

Artikel 7 - Levering

° Levering geschiedt in het beginsel van de winkel van de leverancier.
° Verzending van de producten is 6,04 euro binnen België.
° Indien de aanvang, voortgang of levering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet (tijdig) is ontvangen door V-Nails & Feet of er door andere omstandigheden buiten de macht van V-Nails & Feet enige vertraging ontstaat; heeft V-Nails & Feet recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijnen. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dien V-Nails & Feet schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog te kunnen leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.
° Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze hem vervolgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze hem eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.
° Indien koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is V-Nails & Feet gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van koper.
° Indien V-Nails & Feet gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan V-Nails & Feet ter beschikking heeft gesteld.
°Indien V-Nails & Feet een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten België gelden langere leveringstermijnen dan via de website opgegeven. Deze termijn is afhankelijk Bpost / PostNL.

Artikel 8 - Onderzoek, klachten

° Koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen veertien dagen na ontvangst van het geleverde te (doen) onderzoeken, doch slechts in die mate uit te pakken of te gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product behoudt. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemt met de overeenkomst en de producten voeldoen aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.
° Eventuele zichtbare gebreken of tekorten dienen na levering schriftelijk aan V-Nails & Feet te worden gemeld op info@vnails-feet.be. Koper heeft hiertoe een termijn van 14 dagen na levering. Bij beschadiging van het product door onzorgvuldige omgang door koper zelf is koper zelf aansprakelijk voor eventuele waardevermindering van het product.
° Indien koper wenst gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks uitsluitend met voorafgaande schriftelijke toestemming van V-Nails & Feet op de wijze zoals door V-Nails & Feet aangegeven. Het retourneren van zaken staat uitsluitend ter beoordeling van V-Nails & Feet.
° Indien koper zijn herroepingsrecht gebruikt, zal hij indien dit naar het oordeel van V-Nails & Feet noodzakelijk is, het product en alle toebehoren, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, in originele staat en verpakking retourneren aan V-Nails & Feet, conform de retourinstructies van V-Nails & Feet.
° Terugbetaling geschiedt uitsluitend met een waardebon, V-Nails & Feet geeft geen cash geld terug.
° Terugbetalingen (waardebon) aan koper worden zo spoedig mogelijk verwerkt, doch uiterlijk 30 dagen na ontvangst van het retour verzoek.
° Klachten zijn niet mogelijk indien de koper zelf de verkeerde producten heeft besteld, dan wel verkeerde verwachtingen had van het betreffende product.

Artikel 9 - Prijzen

° Tijdens de geldigheidsduur van het aanbod worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens het geval dat er veranderingen zijn in btw-tarieven.
° Drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst kunnen prijsverhogingen door V-Nails & Feet naar eigen inzicht worden toegepast. Indien prijsverhogingen binnen drie maanden plaatsvinden, kan dit enkel het gevolg zijn van een wettelijke regeling. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn in Euro exclusief BTW.

Artikel 10 - Garantie

° V-Nails & Feet staat er niet voor in dat de producten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, bruikbaarheid en/of deugdelijkheid en de wettelijke regels/voorschriften te tijde van de totstandkoming van de overeenkomst. V-Nails & Feet staat niet in voor het bestaan van gebreken aan het geleverde, doch streeft V-Nails & Feet ernaar, en zal hij zich inspannen het geleverde conform de overeenkomst te leveren. De feitelijke houdbaarheid van houdbare producten kan niet gegarandeerd worden.
° Indien mogelijk zijn de door V-Nails & Feet aangeboden producten voorzien van een CE-markering, alsmede de naam en het adres van de fabrikant.
° Deze te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van V-Nails & Feet, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is of onder abnormale omstandigheden zijn gebruikt.
° V-Nails & Feet wijst erop dat op bepaalde producten, waaronder uiterlijke verzorgingsproducten een beperkte houdbaarheidsdatum rust, welke ten allen tijde op het betreffende product staat vermeld. Koper dient rekening te houden met deze houdbaarheidsdatum waarbinnen de kwaliteit en veiligheid van het product conform de garantie van de producent gegarandeerd kan worden.
° Bij vragen over de toepassing van verzorgingsproducten en de uitwerking van bepaalde ingrediënten, en de geschiktheid ervan voor koper, kan koper zich met vragen in algemene zin wenden tot V-Nails & Feet, of concreet advies vragen aan zijn eigen (huis)arts.

Artikel 11 - Opschorting en ontbinding

° V-Nails & Feet is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de koper de (betaal)verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
° Bovendien is V-Nails & Feet bevoegd de door haar en koper bestaande overeenkomst(en), voor zover deze nog niet is/zijn uitgevoerd te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met V-Nails & Feet gesloten overeenkomst voortvloeien.
° Voorts is V-Nails & Feet bevoegd de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
° Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van V-Nails & Feet op de koper onmiddelijk opeisbaar. Indien V-Nails & Feet de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
° V-Nails & Feet behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 12 - Beperking aansprakelijkheid

° Indien het uitvoeren van overeenkomst door V-Nails & Feet leidt tot aansprakelijkheid van V-Nails & Feet jegens koper of derden, is die aansprakelijkheid beperkt tot de in verband met de overeenkomst door V-Nails & Feet in rekening gebrachte kosten. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot het schadebredrag welke door de verzekeringsmaatschappij maximaal wordt uitgekeerd per situatie.
° De aansprakelijkheid van V-Nails & Feet beperkt zich voorts tot het kosteloos herstel van een gebrekkige zaak of de vervanging van die zaak- of onderdeel daarvan - een en ander ter beoordeling van V-Nails & Feet.
° V-Nails & Feet is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en schade als gevolg van gebruik van door V-Nails & Feet geleverde producten. Voor consumenten strekt de beperking tot hetgeen is toegestaan ingevolge artikel 7:24 lid 2 BW.
° V-Nails & Feet is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is of kan zijn van enig handelen of nalaten naar aanleiding van (onvolkomen en/of onjuiste informatie op de website of van gelinkte websites.
°V-Nails & Feet is niet verantwoordelijk voor fouten en/of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.
° V-Nails & Feet staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud dan en door/namens V-Nails & Feet verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
° V-Nails & Feet wijst uitdrukkelijk alle aansprakelijkheden en aanspraken af van kopers en derden die door het gebruik van de producten (lichamelijke) schade hebben opgelopen. De producten dienen enkel en alleen conform de gebruiksinstructies gebruikt te worden en nooit meer dan de dagelijkse hoeveelheid overschrijden.
° Enig advies dat over het gebruik van de producten wordt gegeven door V-Nails & Feet is slechts algemeen en vrijblijvend van aard. Elke koper dient zelf op eigen verantwoordelijkheid te beoordelen of het product voor hem geschikt is. Bij twijfel dient contact opgenomen te worden met de (huis)arts van koper voor een beoordeling voor het gebruik in het specifieke geval.
° De uiterlijke verzorgingsproducten alsmede elektrische apparaten dienen buiten bereik van jonge kinderen gehouden te worden. Daarnaast dienen de producten bewaard te worden volgens de gebruiksvoorschriften per product bepaald. V-Nails & Feet raadt aan om een deskundige te raadplegen alvorens de uiterlijke verzorgingsproducten te gebruiken in geval van zwangerschap, lactatie, medicijnengebruik en bij twijfel over overgevoeligheid voor één van de ingrediënten.

Artikel 13 - Risico-overgang

° Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat over op de koper op het moment waarop de zaken de winkel van V-Nails & Feet verlaten. Ook indien de zaken in de macht van koper en/of derden wordt gebracht, is het risico overgegaan op koper.

Artikel 14 - Overmacht

° V-Nails & Feet is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen, noch kan zij niet gehouden worden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
° Onder overmacht wordt in elk geval verstaan, maar is niet verplicht tot hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, (i) overmacht van toeleveranciers van V-Nails & Feet, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur, of materialen van derden, (vi) storing van internet, datanetwerk- en telecommunicatie faciliteiten (bijvoorbeeld door; cybercriminaliteit en hacking), (vii) natuurrampen, epidemies (viii) oorlog en terroristische aanslagen, (ix) algemene vervoersproblemen (x) werkstakingen in het bedrijf van V-Nails & Feet en (xi) overige situaties die naar het oordeel van V-Nails & Feet buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen.
° V-Nails & Feet heeft het recht om zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat V-Nails & Feet zijn verbintenis had moeten nakomen.
° Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duur dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden , zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
° Voor zowel V-Nails & Feet en tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeetle zelfstandige waarde toekomt, is V-Nails & Feet gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2022 - 2024 Nagelproducten.com | sitemap | rss